Polityka prywatności

BenQ Europa – Informacja o ochronie prywatności dla wszystkich stron internetowych Europy (EOG)

1. Wprowadzenie

2. Kim jesteśmy

3. Firmy i strony internetowe objęte zakresem

4. Gromadzenie danych osobowych

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

6. Przechowywanie danych osobowych

7. Środki bezpieczeństwa

8. Pana/Pani prawa jako podmiotu danych

9. Skontaktuj się z nami

10. Skargi

 

1. Wprowadzenie

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie do nas podczas udostępniania swoich danych osobowych. Bezpieczeństwo tych danych jest dla nas bardzo ważne. W tym dokumencie wyjaśnimy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Państwa dane osobowe. Wyjaśnimy również, jakie prawa mają Państwo w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w jaki sposób mogą Państwo skorzystać z tych praw.

 

2. Kim jesteśmy

BenQ Europe B.V. jest regionalną centralą europejską BenQ Corporation. BenQ Europe B.V. jest spółką nadrzędną wszystkich krajowych biur firmy BenQ w Europie.

BenQ Europe B.V. jest administratorem danych dla wszystkich krajowych biur BenQ w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Oznacza to, że firma BenQ Europe B.V. określa, jakie dane są zbierane przez każdą firmę, w jaki sposób dane te będą wykorzystywane i jak chronione są te dane.

Nasz zarejestrowany adres biura to:

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 SPZ  Eindhoven
Holandia

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z praw podmiotu danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy@benq.eu

 

3. Firmy i strony internetowe objęte zakresem

Zarejestrowane firmy

BenQ Europe B.V.

BenQ Austria Gmbh

BenQ Benelux B.V.

BenQ Deutschland GmbH

BenQ France SAS

BenQ Italy Srl.

BenQ Nordic AB

BenQ Technology Ibérica SA

BenQ UK Ltd.

 

Strony internetowe

Aby zapoznać się z pełną listą witryn internetowych w Europie firmy BenQ Europe B.V. i jej biur państwowych, odwiedź stronę https://business-display.benq.eu/en-eu/welcome.html i przejdź do sekcji „Europa”.

 

4. Gromadzenie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe użytkownika w jednym lub więcej z następujących celów:

1. Przekazanie Państwu informacji, o które Państwo prosili lub które uważamy za istotne dla tematu, którym wykazali Państwo zainteresowanie;

2. Inicjowanie i realizacja transakcji handlowych z Państwem lub użytkownikiem lub podmiotem, którego Państwo reprezentują, za zakup produktów i/lub usług;

3. Realizacja umowy zawartej z Państwem lub podmiotem, którego Państwo reprezentują;

4. Realizacja umów z Państwem, dotyczących obsługi i wsparcia naszych produktów;

5. Zapewnienie bezpieczeństwa i bezpiecznej pracy naszych stron internetowych i infrastruktury biznesowej, a także

6. Zarządzanie komunikacją między Państwem a nami.

Tabela w Sekcji 5 poniżej zawiera szczegółowe informacje na temat danych, które gromadzimy w każdym z tych celów i podstaw prawnych do ich gromadzenia.

 

Informacje techniczne

Ponadto, aby zapewnić, że każdy odwiedzający nasze strony internetowe może korzystać z witryny i skutecznie poruszać się po niej, gromadzimy następujące dane:

1. Informacje techniczne, w tym adres IP używany do łączenia urządzenia z Internetem;

2.  Rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki;

3. System operacyjny i platforma;

4. Informacje o Twoich odwiedzinach strony, w tym na temat ujednoliconych lokalizacji zasobów (URL), do naszej strony, poprzez nią i od naszej strony.

Nasza polityka dotycząca plików cookie, którą można przeglądać na stronie głównej każdej z naszych stron internetowych, opisuje szczegółowo sposób wykorzystywania plików cookie.

W sekcji 8 poniżej określamy Twoje prawa dotyczące danych osobowych, które gromadzimy i opisujemy, jak możesz skorzystać z tych praw.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Firma BenQ Europe B.V. stosuje procesy zapewniające, że tylko osoby w naszej organizacji, które potrzebują dostępu do Twoich danych, mogą to zrobić. Wiele elementów danych jest zbieranych w wielu celach, jak podano w poniższej tabeli. Niektóre dane mogą być udostępniane stronom trzecim i w takim przypadku zostaną one określone poniżej.

 

6. Przechowywanie danych osobowych

BenQ Europe B.V. znajduje się w Holandii.

1. Większość naszych stron internetowych i aplikacji internetowych jest hostowana w UE i z powodu wymagań technicznych są one dostępne tylko dla pracowników BenQ.

2. Nasze relacje z klientami, systemy marketingowe i księgowe wszystkich naszych biur są oparte na unijnej centrali BenQ w globalnej siedzibie firmy BenQ,  oparte o wiążące reguły korporacyjne lub są hostowane przez firmy uczestniczące w ramach dotyczących ochrony danych UE – USA.

3. O ile wyraźnie nie określimy tego inaczej, wszyscy dostawcy usług w chmurze (CSP), z których usług korzystamy, wykorzystują obiekty przetwarzania danych zlokalizowane w UE.

4. Wysyłamy i dostarczamy produkty fizyczne na terenie EOG; korzystamy z usług firm logistycznych posiadających biura w UE.

 

7. Środki bezpieczeństwa

Naszym zdaniem zachowujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe. Nie mamy jednak kontroli nad tym, co dzieje się pomiędzy Twoim urządzeniem a granicą naszej infrastruktury informacyjnej. Powinieneś znać wiele zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji i podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony własnych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności w odniesieniu do naruszeń, które mają miejsce poza naszą sferą kontroli.

 

8. Pana/Pani prawa jako podmiotu danych

Jako osoba, której dane osobowe przechowujemy, posiadasz pewne prawa. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@benq.eu lub skorzystaj z informacji podanych w sekcji „Kontakt” poniżej. Aby przetworzyć Twój wniosek, poprosimy Cię o podanie dwóch prawidłowych form identyfikacji w celu weryfikacji. Twoje prawa są następujące:

Prawo do bycia świadomym

Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani do przekazywania jasnych i przejrzystych informacji na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem danych. Robimy to poprzez niniejszą politykę prywatności i wszelkie związane z nią komunikaty.

Prawo dostępu

Możesz zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Po zweryfikowaniu Twojej tożsamości oraz, w stosownych przypadkach, organu zewnętrznego zgłaszającego, zapewnimy dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych, jak również następujących informacji:

1. Cele przetwarzania

2. Kategorie danych osobowych

3. Odbiorcy, którym ujawniono dane osobowe

4. Okres przechowywania lub przewidziany okres przechowywania danych osobowych

5. Gdy dane osobowe zostały zebrane od strony trzeciej, źródło danych osobowych

Jeśli istnieją wyjątkowe okoliczności, które oznaczają, że możemy odmówić przekazania tych informacji, wyjaśnimy je. Jeśli żądania mają charakter lekkomyślny lub irytujący, zastrzegamy sobie prawo do ich odmowy. Jeśli odpowiedź na prośby będzie wymagać dodatkowego czasu lub nieuzasadnionego wydatku (który może być konieczny do poniesienia przez Ciebie), poinformujemy o tym fakcie.

Prawo do sprostowania

Gdy uważasz, że przechowujemy niedokładne lub niekompletne dane osobowe, możesz skorzystać z prawa do poprawienia lub wypełnienia tych danych. Może być to wykorzystywane łącznie z prawem do ograniczenia przetwarzania, aby upewnić się, że nieprawidłowe/niekompletne informacje nie są przetwarzane do momentu ich skorygowania.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Jeśli nie istnieją żadne nadrzędne podstawy prawne lub uzasadnione powody do przetwarzania danych osobowych, można zażądać usunięcia danych osobowych. Obejmuje to dane osobowe, które mogły być niezgodne z prawem. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia ich usunięcia.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz poprosić nas o przerwanie przetwarzania Twoich danych osobowych. Nadal będziemy przechowywać dane, ale nie będziemy ich już przetwarzać. Prawo to jest alternatywą dla prawa do usunięcia. W przypadku zastosowania jednego z poniższych warunków użytkownik może skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania:

1. Dokładność danych osobowych jest zakwestionowana

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem

3. Nie potrzebujemy już danych osobowych do przetwarzania, ale są one wymagane w ramach procesu prawnego

4. Prawo do sprzeciwu zostało zrealizowane, a przetwarzanie jest ograniczone w oczekiwaniu na decyzję o statusie przetwarzania

Prawo do przenoszenia danych

Można poprosić o przesyłanie zestawu danych osobowych do innego administratora lub podmiotu przetwarzającego, dostarczanego w formacie powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego. To prawo jest dostępne tylko wtedy, gdy oryginalne przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody, przetwarzanie odbywa się automatycznie i jeśli przetwarzanie jest oparte na realizacji zobowiązania umownego.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych, gdy

1. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie;

2. Przetwarzanie jest przeznaczone dla celów marketingu bezpośredniego;

3. Przetwarzanie jest przeznaczone dla celów naukowych lub historycznych;

4. Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

 

9. Skontaktuj się z nami

Wszelkie komentarze, pytania lub sugestie dotyczące niniejszej polityki prywatności lub sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres privacy@benq.eu Alternatywnie, korzystając z następującego adresu pocztowego lub numerów telefonów:

Kierownik ds. zgodności z przepisami RODO

BenQ Europe B.V.

Meerenakkerweg 1-17

5652 SPZ  Eindhoven

Holandia

Telefon: +31-88-8889200

 

10. Skargi

Jeśli chcesz omówić skargę, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych powyżej informacji. Wszystkie skargi będą traktowane w sposób poufny. W przypadku niezadowolenia z obsługi Twoich danych lub złożenia skargi dotyczącej obsługi Twoich danych, przysługuje Ci prawo do przekazania skargi do organu nadzorczego w Unii Europejskiej.

 

Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.