Gwarancja na sprzęt

Ogólne warunki i zasady gwarancji BenQ Europe dla Klienta końcowego.

Ujawnianie informacji

Niniejszy dokument stanowi wytyczne dla okresów gwarancyjnych i usług gwarancyjnych świadczonych przez BenQ Europe – "BenQ" -  Mogą wystąpić zmiany.

Gwarancja produkcyjna stanowi uzupełnienie praw umownych wobec osoby dostarczającej ("pośrednika") Elektroniczne produkty BenQ ( "Produkty") klientom końcowym ("Tobie") oraz wszelkich praw ustawowych, jakie masz wobec BenQ lub innych osób. Prawa te różnią się w zależności od kraju i gwarancja ta nie ma na nie żadnego wpływu.

 Zgodnie z warunkami określonymi poniżej, BenQ gwarantuje, że produkty zakupione od autoryzowanego sprzedawcy BenQ są wolne od wad materiałowych lub wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania w okresie gwarancyjnym. Jeśli Produkt stanie się wadliwy w okresie gwarancyjnym, BenQ według własnego uznania dokona naprawy lub wymiany Produktu.


Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli uszkodzenie zostało spowodowane (jakkolwiek) przez niewłaściwe użycie, zaniedbanie i manipulację lub nieprawidłową regulację/instalację. Ma to również miejsce w przypadku, gdy nieupoważnione osoby dokonują w nim jakichkolwiek zmian i/lub napraw. Więcej informacji na temat prawidłowego korzystania z naszych Produktów można znaleźć w podręczniku użytkownika.


Okres gwarancyjny produktów BenQ obowiązuje od daty zakupu przez pierwszego klienta. Można ją przenosić wyłącznie pomiędzy klientami końcowymi i musi być opatrzona pierwszym oryginalnym dowodem zakupu, który musi zawierać numer seryjny jednostki. Jeśli dowód zakupu nie zawiera ważnego numeru seryjnego, skontaktuj się z Zespołem BenQ w celu uzyskania dalszej pomocy.

BenQ może przedłużyć lub ograniczyć okres gwarancyjny i warunki serwisowania Produktów, które nie zostały jeszcze wprowadzone do łańcucha sprzedaży, w dowolnym momencie. Zostanie to zweryfikowane za pomocą numeru seryjnego Produktu i będzie powiązane z dowodem zakupu.

W okresie gwarancyjnym BenQ naprawi lub wymieni wadliwy sprzęt przy pomocy odnowionych części i produktów w fabryce. Wszystkie części i Produkt BenQ, wymienione w niniejszej gwarancji, staną się własnością BenQ.


Akronimy i wyrażenia:

DOA- wybrakowany – jeśli nowo zakupione Produkty stają się wadliwe w ramach prawnie obowiązującego okresu DOA (różni się on w zależności od kraju), BenQ zapewni nową jednostkę na wymianę, korzystając z odpowiedniego terminu usługi.

POP - Dowód zakupu – BenQ akceptuje jedynie ważną fakturę jako dowód zakupu.

CID - Uszkodzenie spowodowane przez klienta – defekt spowodowany niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem i manipulacją lub nieprawidłową regulacją/instalacją. Ma to również miejsce w przypadku, gdy nieupoważnione osoby dokonują w nim jakichkolwiek zmian i/lub napraw.

Numer RMA – skrót od „numeru  autoryzacji zwróconego towaru - alfanumeryczny identyfikator używany przez BenQ, który wskazuje, że użytkownik został upoważniony przez Zespół BenQ do zwrotu produktu do producenta w celu naprawy lub wymiany. RMA jest podobny do numeru śledzenia, w tym, że identyfikuje transakcję, a obie strony mogą uzyskać informacje o postępach transakcji przy użyciu numeru RMA. Należy zwrócić produkt do BenQ, chyba że BenQ zaleci inaczej Autoryzowanemu Usługodawcy BenQ.


Co zrobić?

Jeśli Produkt stanie się wadliwy w okresie gwarancyjnym, przysługuje Ci tylko określony termin usługi określony przez BenQ dla określonego Produktu, który zakupiłeś.

1. Aby ubiegać się o usługę gwarancyjną, należy wypełnić formularz internetowy i podać wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, wady oraz swoje dane kontaktowe. Można to zrobić na stronie www.benq.eu lub na stronie BenQ odpowiedniej dla swojego kraju.
2. Następnie skontaktuje się z Tobą zespół wsparcia technicznego BenQ ("Zespół BenQ")  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zespół BenQ podejmie próbę rozwiązywania problemu w celu udzielenia Ci pomocy lub potwierdzenia defektu.
3. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Agenta usterki, zostanie nadany numer RMA dla Produktu.
4. Należy zwrócić Produkt do BenQ, chyba że BenQ zaleci inaczej autoryzowanemu usługodawcy BenQ. Jeśli produkt został dostarczony z uszkodzeniami fizycznymi, uprzejmie prosimy o przygotowanie następujących informacji.    


Pomoże to nam ustalić, czy uszkodzenie zostało wywołane podczas transportu lub przed nim.

1. Jak najszybciej należy poinformować BenQ drogą internetową lub jego dystrybutora

2. Zrób zdjęcia:

  a. materiału opakowaniowego (wewnątrz i na zewnątrz)

  b. uszkodzeń fizycznych

3. Upewnij się, że masz pod ręką fakturę i dowód dostawy

4. Nie używaj produktu, ponieważ da się zweryfikować liczbę godzin użycia.

 

Elementy nieobjęte gwarancją

Niniejsza gwarancja obejmuje tylko wady części i wykonania produktu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

1. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje produktów BenQ, które nie zostały zakupione w BenQ lub u Autoryzowanego Sprzedawcy BenQ;

2. Okresowa konserwacja i naprawa części z powodu normalnego zużycia;

3. Koszty transportu i ryzyko związane z podróżą i odzyskiwaniem produktu przez klienta końcowego;

4. Wszelkie adaptacje produktu, które byłyby niezbędne do przestrzegania standardów technicznych lub bezpieczeństwa obowiązujących w kraju innym niż ten, dla którego produkt został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany;

5.  Uszkodzenie lub wady produktu wynikające z:

      a) Niewłaściwe użytkowanie lub instalowanie produktu (niezgodne z przeznaczeniem produktu, instalacja lub użytkowanie, zgodnie z zaleceniami BenQ lub norm technicznych lub bezpieczeństwa obowiązujących w krajach, w których jest używany itp.)

      b) Utrzymanie produktu, niezgodne z instrukcjami BenQ lub zaniedbanie w zakresie konserwacji produktu.

      c) Zastosowanie części nieprodukowanych lub niesprzedawanych przez BenQ

      d) Nieprawidłowe postępowanie z produktem lub złe traktowanie produktu (niewłaściwe ruchy, upadki, wstrząsy itp.) lub nieodpowiednie środowisko (niedostateczna wentylacja, wibracje, narażenie na wilgoć, nadmierne ciepło, kontakt z piaskiem lub innymi substancjami, nieodpowiednie zasilanie elektryczne itp.)

      e) Użycie produktu z produktem (sprzęt lub oprogramowanie), akcesorium lub urządzeniem niekompatybilnym z produktem lub wadliwym.

      f) Wszelkie adaptacje produktu, które byłyby niezbędne do przestrzegania standardów technicznych lub bezpieczeństwa obowiązujących w kraju innym niż ten, dla którego produkt został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany;

      g) Modyfikacja lub naprawa Produktu wykonanego przez dostawcę niezatwierdzonego przez BenQ.

      h) Przypadki siły wyższej, katastrofy (pożar, powódź itp.), uderzenie pioruna itp.

      i) Oprogramowanie i jego aktualizacje inne niż dostarczone, opracowane lub autoryzowane przez dostawcę.

      j) Urządzenia mobilne, których etykiety identyfikacyjne (IMEI) są uszkodzone, zniszczone, całkowicie lub częściowo usunięte i te, których etykiety nie odpowiadają urządzeniu.
     (h) uszkodzenie w wyniku działania siły wyższej w tym pioruna, zalania, pogody, trzęsienia ziemi lub innej klęski żywiołowej lub zjawiska.


Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, BENQ WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, OGRANICZONE SĄ DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. W ŻADNYM WYPADKU BENQ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM M.IN. UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, DANYCH LUB WYKORZYSTANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE DZIAŁANIE WYNIKA Z UMOWY, Z ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, CZY NA PODSTAWIE GWARANCJI, POWSTAŁE W WYNIKU UŻYTKOWANIA, WYDAJNOŚCI LUB UTRZYMANIA PRODUKTU, NAWET JEŚLI FIRMA BENQ ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, CZY TEŻ NIE. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NAPRAWA LUB WYMIANA, W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI, W RAMACH USŁUG GWARANCYJNYCH OPISANYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE STANOWI JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE W ODNIESIENIU DO NARUSZENIA GWARANCJI BENQ OKREŚLONEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE.


Niektóre stany lub prowincje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód ubocznych lub wtórnych dla produktów konsumenckich i niektóre stany lub prowincje nie pozwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej. W takich stanach i prowincjach wyłączenia lub ograniczenia niniejszej Ograniczonej gwarancji mogą nie mieć zastosowania.

 

Copyright © BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tę stronę internetową najlepiej przegląda się za pomocą przeglądarki Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, Safari i innych nowszych wersji przeglądarek.